تنهایی

من فریب خورده ام،

فریب حرفی بدون عمل

فریب بهشتی که دنیایم راجهنم کرد

فریب دوستی که نشناخته خودم راشناسندم

فریب کلمات زیبای کتاب ها بدون تعمق

فریب نگاههای که به جیبم دوخته بود

وفریب خودم راخوردم

وتنهایم تنهاتراز همیشه

دیگه نمیتوانم خودم باشم

باخودم غریبه ترازدیروزم

/ 0 نظر / 512 بازدید